Bank Hapoalim אחריות חברתית תאגידית
מקדמים
חירות
פיננסית
בקהילה ובחברה
152,200
שעות התנדבות שנתיות של עובדי הבנק
משפיעים לטובה
יוצרים ערך משותף
12
מיליארד ₪
חזרו למחזיקי העניין של הבנק ב-2016
מעסיקים עובדים
מכל רחבי הארץ
מאמצים
יוזמות
של אחריות תאגידית
פועלים לקידום
רכש אחראי
הבנק בצמרת דירוגי הקיימות
של אנליסטים בינ״ל
מחוייבים להטמעת
אתיקה
עסקית
כ- 2
מיליארד ₪
אשראי חברתי
העניק הבנק
בשנת 2016
פועלים
לחירות
פיננסית
של הלקוחות
פועלים לצמיחה
בחברה הערבית
50,000
לקוחות
במהלך ״פועלים להבראה״
אישי.
אנושי.
טכנולוגי.
מחוייבים לנגישות
עבור אנשים
עם מוגבלות
הוותיקים
החדשים
גם בשירות
להיות ראשון
זה מחייב
פרטיות הלקוח,
אבטחת מידע
והגנת סייבר
10.8%
ירידה במספר התלונות
בשנת 2016
חדשנות
יוצרת
קיימות
סניף ללא נייר
חסכון שנתי של:
196
מיליון דפים
41
מיליון ₪
מקדמים

בניה
ירוקה

6.53
מיליארד ₪
אשראי לפרויקטים המקדמים קיימות סביבתית
"עצים
סולאריים"

במרחב הציבורי

פועלים לצמצום

ההשפעה
הסביבתית

הופכים
פסולת
למשאב
Carbon fingerprint reduction graph
43.1%

צמצום בטביעת
הרגל הפחמנית

של הבנק בין השנים 2010-2016

ניהול הסיכון הסביבתי

במתן אשראי

מרחיבים

את מעגלי
ההשפעה
הסביבתית

העובד במרכז
45,000

פניות עובדים
למשאבי אנוש
בשנה

בין 10
מקומות העבודה
הטובים בישראל
פועלים
בריא
21,000
הצעות
חדשנות
של עובדים
10%
מעובדי הבנק
מגיעים מאוכלוסיות
בתת-תעסוקה
כ- 50,000

ימי לימוד
בשנה בבנק

איזון
בין עבודה לפנאי
מקדמים
חירות פיננסית
בקרב העובדים
9,000
עובדים
השתתפו במהלך
״פועלים בטוב״
דו״ח קיימות
2016
פועלים לטובת
אתגרים חברתיים וסביבתיים בישראל
Donation Graph
מעל  0.5
מיליארד ₪
נתרמו לקהילה
בין 2004-2016
אחוז נשים מנהלות בבנק
52.4%
מהמנהלים שלנו הם...
מנהלות
Growth in credit for small bussiness
סה״כ אשראי למגזר העסקים הקטנים
במיליארדי ש״ח
צמיחת
עסקים קטנים

פועלים להתייעלות אנרגטית